Életmódváltás,  Önérvényesítés, sikerszokások,  Tudatosság

Mélymerülés az Anyagban

Avagy, mi a csudát keres egy tudatfejlesztő egy biztosítónál?

Lassan három hónapja ismerkedem a pénzügyi tanácsadó szakmával egy nemzetközi vállalatnál, ami sok kérdést vetett fel azokban, akik régóta követik spiritualitással, tudatfejlesztéssel kapcsolatos mentori tevékenységemet. Hogy is van ez? A pénz akkor most spirituális dolog, vagy tán lepaktáltam volna az ördöggel?

Ez az új irány nélkülözhetetlen fejezete annak az önismereti útnak, amelyre nagyjából egy évtizeddel ezelőtt ráléptem. Hogy ezt jól át tudjam adni, előzetesen fontosnak tartom kifejteni az önismereti út néhány alapfogalmát.

A kiteljesedett lét négy alappilléren, fő életterületen nyugszik:

1., Kapcsolatok:

Ebbe a kategóriába sorolandó minden kommunikációs minőségünk és az összes emberi kapcsolatunk, amelyek hatást gyakorolnak az életünkre, kiemelt hangsúllyal családi kötelékeinkre és a párkapcsolatunkra. E területen a fejlődés célja, hogy a határaink megismerésével és meghúzásával leválasszuk magunkról a lehúzó energetikájú kapcsolatokat, az általunk fontosnak ítélt emberekkel pedig kiegyensúlyozott, szeretetteljes, örömteli viszonyt alakítsunk ki. Azon dolgozunk, hogy a kommunikációnk nyílttá, kifejezővé, őszintévé, önazonossá váljon, konfliktusainkat pedig képesek legyünk kölcsönös megelégedésre játszmák nélkül empatikusan, konszenzus-orientáltan kezelni.

2. Hit, spiritualitás

Ez a terület természetesen nem az ájtatosságról, a külsőségekről, vagy a spirituális ego határtalan növesztéséről szól. A hit nem azonos a vallással, ahogy nincs sok köze ahhoz sem, hogy ki miben hisz. A hit személyes megélések sorára épülő kétségektől mentes gyakorlati tapasztalás, bizonyosság, élő tudás az élet és a világ mozgatóerőiről. Alapja a tudatunk mélyén kódolt ősélmény (az ébredés), amely olyan látásmóddal ajándékoz meg bennünket, amely az életet egységes, összefüggő, a fizikai létsíkot messze meghaladó intelligens rendszerként fogja fel. Aki ezt a mindannyiunkban ott szunnyadó ősi tudást önfejlesztéssel (meditáció, jóga, elvonulások, stb.) magában felébreszti, felfogja, megérti és a mindennapi élet gyakorlatában tudatosan alkalmazni kezdi, arról bátran elmondható, hogy megváltotta a jegyét a Kiteljesedés – Expresszre.

3., Egészség:

Ép testben, ép lélek. – tartja a közismert mondás. Habár úgy tűnik, ez a terület kifejezetten a testiségre koncentrál, mégis inkább holisztikus szempontok szerint kell elmélyednünk benne. Testünk egy szuperintelligens bio-mechanikus avatár, amely magán hordozza belső minőségeink kivetüléseit. A testi EGÉSZ-ség tehát szoros és elválaszthatatlan összefüggésben áll szellemi és lelki minőségeinkkel. Egészségünket ezért nem csupán az étkezésünk, hanem szellemi táplálékaink minősége, érzelmi állapotunk, és az avatárunk karbantartásáért tett fizikai erőfeszítéseink is nagyban befolyásolják. Őseink fizikai-, mentális- és érzelmi egészségünk megőrzésére és fejlesztésére a jóga többezer éves módszerét és filozófiáját hagyományozták ránk. Csodákat érhetünk el vele, ha útmutatásait és művelését a mindennapjaink részévé tesszük.

4. Művelés

Az anyagi világba született ember életének célja és értelme, hogy cselekvésen keresztül nemesítse önmagát és környezetét. A cselekvés célját illetően már az archaikus hagyomány is két minőséget definiált. Amennyiben a cselekvés arra irányul, hogy a ránk bízott javakat – legyen az föld, jószág, beosztott, gyermek, test, tudat, anyag, stb. – magasabb energetikai szintre emeljük, mint amilyenben ránk bízta a sors, a cselekvést művelésnek hívták, és megszentelt tevékenységnek tartották. A műveléssel az ember ahhoz a kollektív feladathoz járul hozzá, hogy az emberiséget visszavezesse eredeti helyére: az Aranykorba. A művészet, a szolgálat, a természettel harmonizáló, fenntartható gazdálkodás, a test és a szellem pallérozása, a tanítás, a nép általános jólétét eredményező kormányzás, az erényes életvitel például a művelés kategóriájába tartozott. Ha azonban a cselekvés mögött önös érdek állt (pénz-, hatalom-, birtokvágy, irígység, félelem, hírnév, befolyás, stb), a tevékenységet úgy hívták: munka. Ez utóbbi szenteletlen, alantas tevékenységnek számított, amelynek hosszabb – rövidebb távon romlás, pusztulás, enyészet az eredménye. Habár nem veszünk róla tudomást, ezek a kategóriák ma is léteznek, és a hatásuk is változatlan. A tudatosodás ösvényén haladva a cél az, hogy velünk született minőségeinket (talentumainkat) felismerve rátaláljunk arra a küldetésre, hivatásra, amelyet művelve hozzájárulhatunk a világ felfényesítéséhez. Ebben elért sikerünket könnyen felismerjük arról, hogy hivatásunkban örömtelivé, áramlóvá, inspirálttá válunk, a környezetünk elismerést tükröz vissza felénk, az életünket pedig minden szinten áthatja a bőség.

Az egyes területeken való előrehaladás, önfejlesztés menete nagyjából megegyezik:

  • Az első lépés minden esetben a félelmekre épülő automatikus tudatalatti válaszreakciók, cselekvésminták, generációs vonalon átöröklött önsorsrontó hitrendszerek megszűntetése, amelyre ma már számos terápiás módszer áll rendelkezésünkre (coaching, rendszerállítás, stb.) Ebben a szakaszban szabadulunk meg ösztönös állati részünktől, választjuk le mindazokat a döntésmechanizmusokat, amelyek nem tartoznak közvetlenül hozzánk, és gátolnak bennünket abban, hogy megértsük, megismerjük önmagunkat, ill. hogy rátaláljunk a küldetésünkre. Tudatos élet az első szakaszban történő energetikai megtisztulás nélkül elképzelhetetlen. Az emberek többségét mégis pont ez a kihívás, a belső démonokkal való szembenézés kellemetlensége tartja vissza az önismereti úttól.
  • A tudatalatti szemetétől megszabadított elme ezután már készen áll arra, hogy felismerje magában az élet univerzális igazságait, törvényszerűségeit. Hívhatjuk ezt tanulási szakasznak is, bár valójában egy tudatos felejtési, struktúra-romboló folyamatról van szó, amelyben a lélek lassanként ráébred eredeti minőségeire, és lebontja azokat a dogmatikus kollektív áligazságokat, amelyek anyagias világunk eltorzult értékeit hivatottak fenntartani. Ebben a folyamatban a tudat fókusza lassanként átáll a pusztán fizikai látásmódról a metafizikai érzékenység jóval magasabb perspektívájára. A tudatfejlesztő technikák, elvonulások (jóga, meditáció, transzformációs élmények) hatékony módon képesek katalizálni ezt a folyamatot.
  • Amennyiben erősek maradtunk és a második szakaszt megúsztuk anélkül, hogy méretes spirituális ego-t növesztve továbbra is körülményeink áldozataiként tekintgessünk az ég felé, úgy következhet a cselekvő integráció. Mindazt a fejlődést, amit szellemi, majd érzelmi síkon elértünk, ebben a szakaszban hozzuk le az anyag síkjára. A tudatosodás útján emelkedve lassanként megértjük, hogy az élet fizikai aspektusától csak a halál képes véglegesen elválasztani. Az anyagtól való megszabadulás földi létünknek nem is lehet célja, hiszen földi létünk értelmét pont az a tudatfejlődési folyamat adja, amelyben az ember az anyag fogságában lassanként ráébred lélek mivoltára, majd megérti, hogy önmagát legyőzve, megtisztítva és meghaladva képes úrrá lenni az anyag felett és önnön sorsának korlátlan teremtőjévé válik.

Teremteni nem lehet pusztán vizualizációs technikákkal, ahogy az ezo-piac néha már komikus workshopjain, vezetett meditációin hirdetik. A teremtés gyakorlata maga a művelés, melyet az ÉRZELEM (vágy, ihlet) – GONDOLAT (célkitűzés, tervezés, döntés) – CSELEKVÉS (megvalósítás) hármasa által meghatározott folyamat jellemez. Az imént leírt fejlődési szakaszokban teremtőképességünk e három tényezőjét szabadítjuk fel korlátai alól és készségeinket egyúttal feltöltjük energiával. Érzelmeink (szívünk) az első-, gondolataink (szellemünk) a második-, döntési és cselekvőképességünk a harmadik szakaszban tisztul meg, válik aktívvá.

Az alapfogalmak ismeretében már könnyű megérteni, hogy saját önismereti utam hogyan kanyarodott ezúttal a pénzügyi karrier felé. Mentorként, coach-ként, személyiség- és tudatfejlesztőként párommal együtt a kiteljesedett életnek kizárólag olyan aspektusaiban nyújtunk másoknak támogatást, amelyben már magunk is sikereket értünk el és kiteljesedtünk. Ez garantálja a hatékonyságunkat, és a hitelességünket is így tudjuk megőrizni. Belső utunk elmúlt évei során pillérről – pillérre tisztogattuk, fényesítettük fel a 4 alapvető életterületet:

  • Emberi kapcsolatainkat megtisztítottuk a lehúzó energiáktól. Az erőszakmentes kommunikáció módszerének elsajátításával, empatikus képességeink felfejlesztésével megszabadultunk az érzelmi játszmáktól, az energiarabló módszerektől. Ennek eredményeként családjainkkal, baráti körünkkel kiegyensúlyozott, örömteli kapcsolatokat alakítottunk ki, konfliktusainkat könnyedén, hatékonyan kezeljük. Párkapcsolatunkban ugyanakkor teljes harmóniát, magas intimitást értünk el, és olyan mély lelki egységbe kovácsolódtunk, amely inspirációként szolgál környezetünk számára. Mi úgy mondjuk: hazataláltunk egymásban. Tapasztalatainkat előadásainkon, és hamarosan elkészülő könyvünkben osztjuk meg követőinkkel.
  • Az elmúlt tíz évben elvonulások, terápiák, transzcendentális élmények tucatjain keresztül mindketten eljutottunk az ébredés-élményig, amely megalapozta, teljessé tette a hitünket és teljes mértékben átstrukturálta a világnézetünket. Tapasztalatainkat önismereti, tudatfejlesztő elvonulásaink, metafizikai előadásaink során adjuk át az útkeresőknek.
  • Habár a jóga repülőszőnyegére elsőként a párom lépett rá, végül magam is a módszer szenvedélyes művelőjévé váltam. A jóga ma már a mindennapjaim részévé vált, a nap első sugarai minden hajnalban a szőnyegen érnek. A rendszeres reggeli önmeghaladás áldozatán keresztül olyan testi-lelki állóképességre, rugalmasságra, tartásra tettem szert, amit még ifjú koromban sem sikerült megtapasztalnom. Életemben először tökéletesen érzem magam a testemben. A jóga útjára egynapos kurzusainkon, jógatáborainkban segítünk rátalálni követőinknek.

Habár a kiteljesedett lét e három területén elért személyes sikereink érzelmek, élmények kimeríthetetlen bőségével árasztottak el bennünket, végül mégis kénytelenek voltunk kiemelt figyelmet adni a negyedik, még ingadozó területnek: az anyagi művelés, a vagyongyarapítás kényelmetlen témakörének, amely állandósult ürömként jelent meg az örömeinkben.

A pénz önmagában se nem jó, se nem rossz dolog. Egy energiaminőség csupán, amely fizikai síkon a bőség analógiájaként jelenik meg. Ahogy egyre kiterjedtebb kutatást végeztem egymás után olvasva a téma legelismertebb szakértőit (pl. Brian Tracy), egyre megalapozottabbá vált a gyanúm, hogy más életminőségekhez hasonlóan ezt az energiát is a művelés, a dedikált fókusz képes csak a barátunkká tenni. Kifejezetten arra mutatnak a tapasztalatok, hogy az anyagi bőség szigorúan azokhoz szeret áramolni, akik egyrészről pozitív érzéseket társítanak a pénzhez, másrészről úgy gondoskodnak a vagyonukról, ahogyan az ember egy törékeny hajtást facsemetévé, majd gyümölcsöt hozó fává nevelget. Magyarán az anyagi bőség azoknál tud megjelenni, akik a művelést a pénzre is kiterjesztik.

Miközben lassanként kiterápiáztam magamból a bőséggel és a pénzzel kapcsolatos negatív hitrendszereimet, rá kellett jönnöm, hogy szinte semmilyen pénzügyi kultúrával nem rendelkezem, és az életem során semmiféle gazdálkodási, takarékossági mintát, módszert nem sajátítottam el. Ennek az lett az eredménye, hogy bár ügyes teremtőként könnyedén vonzottam be milliókat az életembe, a pénz mégis úgy szivárgott el tőlem, hogy szinte észre sem vettem. A gyarapodás élményét így szinte soha nem sikerült megtapasztalnom. Ahogy a környezetemet vizsgálom, így van ezzel még hozzám hasonlóan sok millió sorstársam is, akik azonos kihívásokkal küzdenek.

A bőség művelésének alapvető tényezői a kiadások optimalizálása, a tartalékképzés, az értékmegőrzés, a tervezés, a gyarapítás képességeinek megszerzése, a kockázatok kezelése, az időhorizont jelentős tágítása, a pénz igába fogásának művészete.

Mikor egy napon megszületett bennem az elhatározás, hogy ezekben a minőségekben is alaposan kiművelem magam, reggeli jógám szankalpájaként (szándékaként) kiküldtem a kérést, hogy jelenjen meg az életemben az az út, amely során a legtöbbet tanulhatok az anyagi műveléséről, és amelyen lehetőség szerint a tanultakat a gyakorlatban is alkalmazhatom. Még aznap délután váratlanul rám csörgött egy régi coaching ügyfelem, hogy volna e kedvem rendkívül vonzó anyagi javadalmazás mellett egy piacvezető vállalatánál pénzügyi tanácsadóként és coach-ként elhelyezkedni. Majdnem félrenyeltem a meglepetéstől!

Azóta már eltelt három hónap, amely idő alatt többet tanultam a pénzügyi fogalmakról, kockázatokról, megtakarítási formákról, értékmegőrzésről, pénzügyi eszközökről, és hozamokról, mint eddigi életem során összességében. Letettem egy tucat vizsgát a témában, és kezdő tanácsadóként egész szép sikereket is elértem már, így az anyagi gyarapodásom is szépen szárba szökkent. A legfontosabb viszont az, hogy párkapcsolati-, hivatás-, önismereti-, jóga-, és meditációs palettám mellett mostantól már pénzügyi tervezésben, öngondoskodásban tanácsadással, megtakarítási-, befektetési-, nyugdíj- és hitelügyletekben személyre szabott megoldásokkal is készséggel állok azok rendelkezésére, akiknek esetleg pont ezen a téren van kihívása. Sőt, mi több: szeretettel várom azokat a csapatomba, akik hozzám hasonlóan egy jövedelmező megoldást keresnek a pénzügyi műveltségük megszerzésére!

A cím-béli felvetésre, hogy mit keres egy tudatfejlesztő egy biztosítónál, a fentiek ismeretében már egyszerű válaszolnom: Anyagi gyarapodással egybekötött pénzügyi tudatfejlődést!  

Ha a témával kapcsolatban felkeltettem az érdeklődésed, szívesen elviszem hozzád is az anyagi kiteljesedés lehetőségeit, vagy akár egy új hivatást egy díj-, és kötelezettségmentes találkozó keretein belül! Fordulj hozzám bizalommal!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük